Szlachta

Historia polskich rodów szlacheckich


Wstęp


Nazwa szlachta wywodzi się od niemieckiego słowa geschlecht (ród), a zarazem od starodolnoniemieckiego slahta, co oznacza rąbać. Do Polski słowo to przyszło z Czech, w towarzystwie innych słów dotyczących kwestii administracyjnych państwa. Mianem tym określano ludzi "szlachetnie urodzonych", czyli wywodzących się od rodziców o takim samym pochodzeniu, lub "uszlachconych" w uznaniu jakichś szczególnych zasług, w odróżnieniu od "pospólstwa". Formalnie i prawnie nie istniało w Polsce rozróżnienie na szlachtę wyższą i niższą, różnice leżały jedynie w zamożności. Rozróżnienie formalne istniało jeszcze w stanie rycerskim, kiedy to przewidywano odmienne kary dla rycerstwa wyższego i niższego, lecz ustrój demokracji szlacheckiej zrównał nominalnie w prawach wszystkich szlachetnie urodzonych. Z czasem jednak i z napływem szlachty zagranicznej, zaczęło się pojawiać coraz głębsze zróżnicowanie ekonomiczne, pojawiły się rody arystokratyczne, szlachta średnia i szlachta "szaraczkowa", o różnym statusie społecznym, czasem różniąca się od chłopstwa jedynie kultywowaniem rodowej tradycji i odrębnym statusem prawnym.

Powstanie stanu szlacheckiego


Szlachta ukształtowała się w Europie w średniowieczu, najczęściej jednak wywodzi się pochodzenie klasy szlacheckiej z dawniejszych czasów, z arystokracji plemiennej (wodzowie plemion, starszyzna, uprzywilejowane kasty wojowników) okresu wędrówki ludów. Pierwszymi szlachcicami byli niewątpliwie rycerze, grupa uprzywilejowana i obdarzana przywilejami przez władców, jako główne ich oparcie w dążeniu do władzy i w jej utrzymywaniu. Później jednak godność szlachecką można było uzyskać poprzez uszlachcenie (w nagrodę za zasługi dla władcy) lub zwykłą drogą kupna tytułu. Od XVII wieku stan szlachecki stał bardziej hermetyczny, dążył do podkreślenia swej wyjątkowości, nawet poprzez mitologizowanie swego pochodzenia (Sarmacja). Temu samemu służyło legitymowanie się dokumentami rodowymi – osoby nie posiadające takich papierów, czy legitymujące się "świeżym" szlachectwem, nie miały wielkich szans na wejście do starych rodzin, a małżeństwa zawierane między osobami "szlachetnie urodzonymi" z osobami o bardziej "pospolitym" pochodzeniu (również mieszczańskim) były postrzegane jako mezalianse. Prowadziło to nieuchronnie do endogamii i zamykania się szlachty w wąskim kręgu. W późniejszych czasach nobilitacje szlacheckie leżały w gestii władz państwowych i były nadawane za zasługi wojskowe lub cywilne. Z czasem szlachta zaczęła tracić znaczenie – coraz ważniejsze stawało się wykształcenie i stan posiadania, a te nie zawsze szły w parze ze starożytnością rodu.

Podział polskiego społeczeństwa

Pierwsze dokładniejsze informacje na temat podziału polskiego społeczeństwa na stany zawdzięczamy tzw. spisom pogłównym. W 1520 roku pogłówne zróżnicowano w zależności od stanowisk, wyróżniając prawie 200 różnych "grup podatkowych". Upraszczając zagadnienie, wyróżniono 6 stanów: duchowieństwo, urzędnicy koronni, szlachta, ludność wiejska, miejska i Żydzi, przy czym w grupie określonej jako szlachta znaleźli się zarówno bogaci właściciele ziemscy, jak i drobna szlachta, a wreszcie osoby im podległe – sołtysi. Jednakże ówczesny historyk Marcin Kromer dzielił społeczeństwo polskie jeszcze prościej, na duchowieństwo i świeckich, a tych ostatnich na szlachtę i ludzi niskiego pochodzenia. Warto podkreślić, że cała szlachta polska, przeciwnie niż szlachta zachodnia, była równa wobec prawa i cała miała takie same obowiązki.

Pochodzenie polskiego stanu szlacheckiego

W Polsce herb przysługiwał najczęściej pewnej grupie ludzi, a nie pojedynczej osobie, a więc polski szlachcic dzielił swój herb z wieloma rodzinami (tzw. herbowni , ród heraldyczny, herbowy), czasem z nim nie spokrewnionymi, a mającymi taki sam herb, zawołanie . Pierwotnie nazwiska szlacheckie miały formę odpowiadającą ich niemieckim czy francuskim odpowiednikom, z tym że w miejscu niemieckiego von czy francuskiego de występowało polskie z. Na przykład zmarły pod koniec XIV wieku dziad Piotra Lubomirskiego nazywał się Michał z Grabi. Dopiero później nazwiska nabrały charakteru przymiotnikowego i zaczęły się kończyć na -cki lub -ski.

Natomiast szalenie trudno wyjaśnić, czym kierowano się wybierając nazwy herbowe – panowała tu zupełna dowolność. Jak głosi podanie herb Jelita narodził się pod Płowcami, gdzie król polski miał nim obdarzyć jednego ze swych żołnierzy, Floriana Szarego, ciężko rannego w brzuch. Dla uhonorowania jego męstwa utworzono ród Jelita. Później herbem tym pieczętowało się wiele rodzin. Osoby zjednoczone pod jednym herbem czuły zwykle silną więź "rodzinną" mimo – czasami – zupełnego braku więzów krwi. Jedną z konsekwencji istnienia rodów herbowych była prostota polskiej heraldyki – nie istniało np. w niej rozróżnienie na młodszą i starszą linię rodu. Ponieważ zaś nie istniało w Polsce żadne "kolegium heraldyczne", które rozsądzałoby kwestie sporne w zakresie pochodzenia, osoba, która była podejrzewana o podszywanie się pod jakiś herb, była wzywana do sądu (tzw. nagana szlachectwa), a tam albo musiała okazać odpowiednie papiery nobilitacyjne, albo przedstawić sześciu szlachetnie urodzonych świadków, którzy zaświadczali o przynależności danej rodziny do stanu szlacheckiego od co najmniej trzech pokoleń. W okresie rozbiorów heroldie państw zaborczych wymagały od polskiej szlachty dokumentów potwierdzających szlachectwo. Zwykle wystarczały dokumenty potwierdzające posiadanie wśród przodków osoby piastującej stanowisko wojskowe, urząd czy dokument nadania ziemi. Jednak mimo tych dość łagodnych kryteriów, wiele szlachty, zwłaszcza zagrodowej nie było w stanie wylegitymować się ze szlachectwa, ulegając w ten sposób pauperyzacji.

Szlachta
 
 Szlachta (z niem. Geschlecht - ród) – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.


Szlachta w Polsce

Szlachta – stan społeczny istniejący w Królestwie Polskim, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz na polskich, litewskich i ukraińskich ziemiach w czasie rozbiorów. Powstała z przekształcenia się stanu rycerskiego w szlachecki.


Szlachta to określenie wywodzące się od niem. Geschlecht (ród), a zarazem od starodolnoniemieckiego slahta, co oznacza "rąbać". Do Polski słowo to przyszło z Czech, wraz z innymi słowami dotyczącymi kwestii administracyjnych państwa.

Szlachta posiadała szereg przywilejów oraz obowiązków. Dane tytuły szlacheckie na przeciągu wieków traciły i zyskiwały wartość i przywileje z nimi związane. Większość przywilejów szlacheckich zostało zabranych przez zaborców, a sam stan stracił swój status prawny w II Rzeczypospolitej. Przetrwała bogata kultura, tradycje, zabytki i rodziny szlacheckie.

Ustrój stanowy w Polsce został zniesiony przez Konstytucję marcową z 1921. W artykule 96. zapisano: Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich.

Ten antyszlachecki w swojej wymowie zapis został pominięty następnie przez Konstytucję kwietniową, uchwaloną 23 kwietnia 1935, a akt wykonawczy dotyczący artykułu 96 ust. 2 Konstytucji marcowej, nigdy nie został uchwalony.

W praktyce państwo polskie nie przywracało - co prawda raz cofniętych prerogatyw stanu szlacheckiego, ale nie zakazywało również używania tytułów szlacheckich i arystokratycznych na platformie życia społecznego i towarzyskiego. Rzeczpospolita Polska w artykule 96 ust. 2 Konstytucji Marcowej stwierdziła swoje désintéressement w kwestii szlachectwa.[1].

Podział szlachty

Szlachectwo przysługiwało "szlachetnie urodzonym", czyli wywodzącym się od rodziców o takim samym pochodzeniu (od 1505 przynajmniej ojciec musiał być szlachcicem), lub nobilitowanym (uszlachconym) w uznaniu jakichś szczególnych zasług, w odróżnieniu od "pospólstwa".

Formalnie i prawnie nie istniało w Polsce rozróżnienie na szlachtę wyższą i niższą, różnice leżały jedynie w zamożności. Rozróżnienie formalne istniało jeszcze w stanie rycerskim, kiedy to przewidywano odmienne kary dla rycerstwa wyższego i niższego, lecz ustrój demokracji szlacheckiej zrównał nominalnie w prawach wszystkich szlachetnie urodzonych. Z czasem jednak i z napływem szlachty zagranicznej, zaczęło się pojawiać coraz głębsze zróżnicowanie ekonomiczne, pojawiły się rody arystokratyczne, średnia szlachta i drobna szlachta o różnym statusie społecznym, czasem różniąca się od chłopstwa jedynie kultywowaniem rodowej tradycji.


Spis szlachty wylegitymowanej w gubernii Wołyńskiej


Teczki legitymacyjne – A

Abramowicz, Abramowicz-Burczak, Abramowicz, Adamowicz, Adamowicz, Adamowicz, Adamowicz, Adamowski, Afanasewicz / Afanasiewicz, Akajewicz, Akcyzow, Akieanow, Aksiuk, Albrecht, Albrecht, Aleksandrowicz, Aleksandrowicz, Aleksandrowicz, Aleksandrowski, Aleksandrowski, Aleksandrowski, Aleksiejew , Anaczakow, Ancjo, Andriejew, Andro, Andruchowicz, Andruszewicz, Andruszewicz, Andruszkiewicz, Andrzejewski, Andrzejewski, Andrzejewski, Andrzejkowicz, Anglikowski, Aniołkiewicz, Ankiewicz, Annienkow, Antecki, Antonowicz, Antonowicz, Antoszewski, Antuziński, Apponowicz, Apponowicz, Aratowski, Archipow, Arciszewski, Arciszewski, Arciszewski, Arend, Arens, Arnaud, Arszeniewski, Artwich, Asanowicz, Aszard, Augustynowicz, Augustynowicz, Awiedykow, Awryński

Teczki legitymacyjne – B

Babicz, Babik, Babiński, Babski, Baczewski, Baczkowski, Baczyński, Baczyński, Baczyński, Baczyński, Baczyński, Badowski, Bagieński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagrynowski, Bagrynowski, Bagrynowski, Bagrynowski, Bagrynowski, Bajer / Bayer, Bajer, Bajkowski, Bakinowski, Bakłanowski, Balicki, Balicki, Baliński, Ball, Bałaban, Bałaszkiewicz, Bałkowski, Bandałowski, Bandrowski, Bańkowski, Bańkowski, Bańkowski, Bańkowski, Baraniecki / Baranecki, Baraniecki, Baranowicz, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Barański, Barański, Barański, Barbowski, Barcikowski, Barciński, Bardecki, Bardecki, Bardowski, Barski, Barszczewski, Barszczewski, Barszczewski, Barszczewski, Bartlewicz, Bartnicki, Bartoszewicz / Bartosiewicz, Bartoszewicz, Bartoszewski , Bartoszyński, Barycki, Baryński, Barżański, Baszot, Baszucki, Baszyński, Batkowski, Batorewicz, Bazylewski, Bączkowski, Bączkowski, Bąkowski, Bąkowski, Bech, Bechowicz, Beczkowski, Bejmer, Belgram, Beliak / Bieliak, Benedyktowicz, Benklewski, Bentkowski / Bętkowski, Berengowicz, Berestowski, Bereśniewicz, Berezicki, Berezowski, Berezowski, Berezowski, Berezowski, Berezowski, Bereźnicki, Bereżecki, Bergelewicz, Berger, Berioza, Berkowski, Berno, Bernatowicz / Biernatowicz, Bernatowicz, Bernatowicz, Bertold, Bertrand, Berżański, Berżyński / Bierżyński, Besser, Bestkowski, Betlejewski, Bezruczko-Wysocki , Będziński, Białecki, Białkowski, Białkowski, Białobrzeski, Białobrzeski, Białocki, Białocki, Białokur, Białostocki, Białostocki, Białoszycki, Białoszyński, Białozub, Biedleński, Bielajew, Bielajew, Bielakowski, Bielawski, Bielawski, Bielawski, Bielawski, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki , Bielenicyn, Bielicki, Bielicki, Bielicki, Bielicki, Bielkiewicz, Bielski, Bielski, Bielski, Bielski, Bielski, Bielski, Biełonogow, Biełousow , Biełoziorow, Bienewski, Bieniewski, Bieniewski, Bieniewski, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki , Biesiekierski, Biesonow, Bieznowicz, Bigocki, Bilański, Bilecki, Bilecki, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Bilski, Biłczański, Bimman , Biron, Biskupski, Biszliager, Bitner, Biulowy, Blinowski, Bliziński, Bliziński, Bliziński, Blumental, Błażejewski, Błażenko, Błażewski, Błeżyński, Błędowski, Błocki, Błocki, Błocki, Błocki, Błocki, Błocki-Śnieżko, Błoniewski, Błoński, Błoński, Błyszanowicz, Bobicki, Bobolowicz, Bobowski, Bobowski, Bobr, Bobr, Bobrownicki, Bobrownicki, Bobr-Piotorowski, Bobrowski, Bobrykowicz , Bobrzecki, Bocjanowski, Boczarski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Bogacki -, Bogacki, Bogatko, Bogdakiewicz, Bogdan, Bogdan, Bogdan, Bogdan, Bogdan, Bogdanowicz / Bohdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdański, Bogdański, Bogdaszewski, Bognar, Bognarowski, Bogucki, Bogucki, Bogucki, Bogucki, Bogurski, Bogusławski, Bogusławski , Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusz, Boguszewicz, Boguszewicz, Boguszewski, Boguszewski, Bohaniewicz, Bohonowicz, Bohusz, Bojanowski, Bojanowski, Bojarski, Bojarski, Bokszanin, Bolaszewski, Bolechowski, Bolesławski, Bołsunowski, Bołsunowski, Bołsunowski, Bołsunowski, Bołsunowski-Czernogub, Bombach, Bondyn, Boner, Boniakowicz, Boniczkowski, Boniecki, Boniecki, Borajski, Borecki, Borecki, Borejko / Boreyko, Borewicz, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borowiecki, Borowik, Borowski, Borowski , Borowski, Borowski, Borowski, Borszczow, Bortnowski, Bartoszewicki / Bortoszewicki , Boruchowski, Borucki, Borucki, Boryczewski, Boryczewski-Chlebcewicz, Boryłowicz, Borysewicz / Borysiewicz, Borysewicz, Borysławski, Borysowicz, Boryszewski, Boryszkiewicz, Borzęcki, Borzymowski, Borżym, Bosiacki, Boski , Bossowski, Botman, Boufał, Bożanta, Bożowski, Bożyczko, Brajczewski, Brandel, Brański, Bratkowski, Brauer, Brebczyński, Breza, Brodecki, Brodecki, Brodowicz, Brodowicz, Brodowski, Brodowski, Brodowski, Brodowski, Brodski, Broel-Plater, Bromirski, Bromirski, Bronic, Bronicki, Broniecki, Broniszewski, Bronowicki, Bronowski, Broszkowski, Broszkowski, Brudzewski / Brudziewski, Brunak, Brunet, Brunet, Brylewicz, Bryszkowski, Brzeski, Brzeski, Brzeski, Brzeski , Brzezicki, Brzezicki, Brzezicki, Brzeziński, Brzeźniakiewicz, Brzeźniakiewicz, Brzeźniewski, Brzoska, Brzostowski, Brzostowski, Brzostowski, Brzostowski, Brzostowski, Brzozowski, Brzozowski, Brzozowski, Brzozowski , Brzozowski, Brzozowski, Brżocki, Bubel, Bucharin , Buchowiecki, Buczkowski, Buczyński, Buczyński, Buczyński, Buczyński, Buddeskuł, Buderacki, Buderacki, Budkiewicz, Budkiewicz, Budkowski, Budziłowicz, Budziszewski, Budzyński, Budzyński, Budzyński, Budźko, Buglajewski, Bujalski, Bujemski, Bujnicki, Bujniewicz, Bukar, Bukojemski, Bukojemski, Bukowiecki, Bukowski, Bukowski, Bukowski, Bukowski, Bułach, Bułajewski, Buławski, Bułhak, Bułhakow, Bułkowski, Buniewicz, Burba, Burczak – Abramowicz, Burczyński, Burdziakowski, Burginion, Burjański, Burkiet, Burkowski, Burzyński, Burzyński, Burzyński, Burzyński, Burżym, Burżyński, Buszczyński, Buszczyński, Buszkiewicz, Buszman, Buszniew, Buszowski, Buszyński, Butkiewicz, Butkiewicz, Butler, Butowicz, Butyński, Bydelski, Bydłowski, Byk , Bykowski, Bykowski, Bylecki, Bylicki, Bylin (Bylina), Bystry, Bystrzanowski, Bystrzycki, Byszewski

Teczki legitymacyjne – C

Cajewski, Całko, Cariow, Cechowski, Cedrowski, Celermont, Cetnarowski, Chajęcki / Chajencki, Chajencki, Chamcy, Chamski, Chamski, Hanczewski / Chanczewski, Charski, Charzewski, Charzewski, Charzewski, Charzewski, Chasieniewicz / Chasunewicz, Chaustowicz, Chawełko, Chciński, Chejnrich, Chełkowski, Chełmowski, Chełmowski, Chełmowski, Chełmowski, Chełmowski, Chilarski, Chilewski, Chilewski, Chyliński / Chiliński, Chiliński, Chiliński, Chlebowski, Chlebowski, Chłopicki, Chmielgowski, Chmielnicki, Chmielnicki, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chocianowski, Chocianowski, Chodasewicz, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodecki, Chodkiewicz, Chodkiewicz, Chodkowski, Chodoniewski, Chodorkowski, Chodorowicz, Chodorowicz, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorski, Chodziński, Choiński, Choiński, Chojecki, Chojecki, Chojecki, Chojecki, Chojnacki, Chojnacki, Chojna, Chojnowski, Cholewiński, Cholodecki / Chołodecki, Cholodecki, Cholodecki, Chołchowski, Chomentowski, Chomicki, Choromański, Choroński, Chorążyczewski, Chorostecki, Chotowski, Chotowski, Chotowski, Chramowicz, Chraniewicz, Chratanowski, Chratanowski, Chrocewicz, Chromiński, Chronowski, Chrumanowski, Chruścicki, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrząstowski, Chrząstowski, Chrząszczewski, Chrząszcz, Chrżcikowski, Chuchrowski, Chudziński, Chunowski, Churzewski, Chwałkowski, Chybiński, Chyliński, Ciałkowski, Ciałkowski, Ciałkowski, Cichocki, Cichocki, Cichocki, Cichocki, Cichocki, Cichoński, Cichowski, Ciechanowicz, Ciechanowski, Ciechanowski, Ciechonski, Ciechoński, Ciecienpowski, Ciecienpowski, Ciecierski, Ciecierski, Cielecki, Cielicki, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Ciesielski, Cieszkowski, Cieszkowski, Cieszkowski, Cieszkowski, Cimakus, Cimerman-, Ciągliński, Cipanowski, Ciszewski, Ciszewski, Ciszewski, Ciszewski, Ciszewski, Ciwiński, Ciwiński, Ciwiński, Comentowski, Ćwieciński, Cybowicz, Cybulski, Cybulski, Cybulski, Cybulski, Cychanowicz, Cymbalista, Cyrin, Cytowicz, Cyzarski, Czachorski, Czachurski, Czacki, Czaczkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czaplewski, Czaplicki, Czaplicki, Czaplicki, Czaplicki, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapski, Czapski, Czarikow, Czarikow, Czarikowski / Czarkowski, Czariowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarniecki / Czarnecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarnocki, Czarnocki, Czarnocki, Czarnocki, Czarnołucki, Czarnołucki, Czbowski, Czechowicz, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czeczel, Czeczelewski, Czegrincow, Czekanowski, Czekański, Czekański, Czełowski, Czemeliowski, Czemerisow, Czemierowski, Czempkowski / Czepkowski, Czepirski, Czepurkowski, Czercicki, Czerenacki, Czerewko, Czerkacki, Czerkacki, Czerkasow, Czerkawski, Czerkawski, Czerkawski, Czermiński, Czermiński, Czerniachowicz, Czerniachowski, Czerniak, Czerniakowski, Czerniakowski, Czerniawski, Czerniawski, Czernichowski, Czernicki, Czerniecki, Czerniecki, Czernieliow, Czerniewski / Cierniewski, Czerniewski, Czerniszewicz, Czerniszewicz / Czernuszewicz, Czernych, Czertow, Czerwiakowski, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czesnowski, Czeszenko-Sochacki, Czetwertyński, Cziczirko, Czigirinow, Czingacki / Czyndacki, Czołgański, Czołowski, Czołowski, Czomencki, Czorba, Czospowski / Czosnowski, Czostowski, Czubiński, Czudowski, Czurski, Czwaliński, Czwaliński, Czuryło, Czyż, Czyż, Czyżewski, Czyżewski, Czyżewski, Czyżewski, Czyżewski, Czyżowski, Ćwikliński

Teczki legitymacyjne – D

Dabiż, Dabrzański, Dachowski, Dalkiewicz, Dalko, Dałło-Fedorowicz, Dancew, Danecki, Daniewski, Danilczenko, Danilczenko-Didkowski, Daniłowski, Dankiewicz, Dankowski, Danyszewski, Darafiewicz, Dargebicz, Daszkiewicz, Daszkiewicz, Daszkiewicz, Daszkiewicz, Datunowski, Dauter, Dawidowicz, Dawidowicz, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawydow, Deburg, Dechtew, Dederkała, Degner, Deijung, Dejma, Dekapralewicz, Delikowski, Delistianow, Deljamer, Delpes, Dembicki / Dębicki, Dembicki, Dembicki, Dembiński / Dębiński, Dembiński, Dembnowiecki, Dembowiecki / Dębowiecki, Dembowski / Dębowski, Dembowski, Dembski / Dębski, Dembski, Demidow, Denbowski / Dębowski, Denbowski, Denbowski, Dencych, Denisow, Derewinski, Dergiman, Derkaczow, Dermanowski, Deszczyński, Deszpot-Mładanowicz, Diakowski / Dyakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Dimidecki / Demidecki, Dirinow, Djatełowicz / Dziatłowicz, Dłuniewski, Dmochowski, Dmochowski, Dmuchowski, Dobielewski, Dobieszewski, Dobkiewicz, Dobraczyński, Dobraczyński, Dobraczyński, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrudzki, Dobrzański, Dobrzański, Dobrzański, Dobrzański, Dobrzelecki, Dobrzycki, Dobrzyniecki, Dobrzyński, Dobrzyński, Dobrzyński, Dobrzyjałowski, Dodajewski, Dokowski, Dolanowski, Dolanowski, Dolęgowski / Dołęgowski, Doliński, Doliński, Domalewski, Domalewski, Domaniewski, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domaradzki, Domaradzki, Domaradzki, Domasławski / Domosławski, Domaszewski, Dombricz, Dombrowski / Dąbrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombski / Dąbski, Dombski / Dębski, Domejko / Domeyko, Domerat, Domger, Domiankowski / Damiankowski, Domiłowski, Domiłowski, Domisławski, Doroszkiewicz, Dorożyński, Dorożyński, Dorożyński, Dorożyński, Dorożyński, Dostojewski, Dowgird, Dowiat, Dowmatowicz / Domatowicz, Downarowicz, Drapikowski, Drapikowski, Drogoliow, Drogomirecki, Drogonow, Drogonowski, Drongowski / Drągowski, Drotajewski, Drowolski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drożewski, Drukałowicz, Drużbicki, Drużyłowski, Drużyłowski, Dryniewicz, Dryżyn, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiński, Drzewowski, Drzewowski, Dsouski, Dubiecki, Dubieniecki, Dubieniecki, Dubiński, Dubiński, Dubiński, Dubiński, Dubiński, Dubowiecki, Dubowski, Dubrowlański, Duchniewicz, Duchnowski, Duchnowski, Duczyński, Dudkowski, Dumański, Dunajecki, Dunajewski, Dunin, Dunin, Dunin, Dunin-Wolski, Dunin-Wąsowicz, Dunin-Wąsowicz, Dunyki, Duński, Duński, Duszyński, Dwernicki / Dwiernicki, Dwernicki, Dworakowski, Dwornicki, Dworzański, Dworzecki, Dworzecki, Dworzecki, Dybczyński, Dybczyński, Dybowski, Dyczakowski, Dydyński, Dymczewski, Dymowicz, Dysiewicz, Dytlior, Dziekanowski / Dzieganowski, Dziadowicz, Dziakowicz, Działyński, Dziczkowski, Dziebiński, Dzieganowski, Dziekoński, Dziekoński, Dziekowiecki, Dzierżanowski, Dzierżek, Dzieszczowski, Dziewulski, Dziewulski, Dziewulski, Dziewulski, Dzięciołowski, Dzięciołowski, Dzigor, Dzikowicki, Dzikowski, Dzikowski, Dziubiński, Dziwiłowicz, Dziwulski, Dzwonkowski, Dzwonkowski

Teczki legitymacyjne – E

Ejgerd, Ejgirg, Ejsmant, Ejsmont, Ejsymont, Ekkelt, Ekkielt / Ekelt, Eksler, Eljaszewski, Engel, Englert , Englert, Entkiewicz, Entza, Erechowicz, Erlawski, Erna, Esterling, Eszmant

Teczki legitymacyjne – F

Faber, Fabrycki, Fabrycki, Fafius, Fajczel, Falibowski, Falicki, Faliszewski, Faliński, Falkengagen, Falkengagen, Falkiejn, Falkowski, Falkowski, Falkowski, Farfurowski, Fasowicz, Faszczewski, Fatowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowski, Fedorowski, Fedorow, Feleborn, Feliński, Feliński, Fenikowski, Fijałkowski, Fijałkowski, Fijałkowski, Fijałkowski, Filewski, Filimowicz, Filiński, Filipowicz, Filipowski, Filonienko, Florencki, Fontani, Forkiewicz, Fotowicz, Fotyński, Fralanga, Framet, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frebung, Frej, Frejgerber, Frek-Grodzicki, Fricz, Fryczyński, Fuget, Fultanowski, Furcewicz, Furcewicz, Furlewicz

Teczki legitymacyjne – G

Gaage, Gaas, Gaas, Gabel, Gaberman, Gabsiewicz, Gadomski, Gadomski, Gadomski, Gadomski, Gadon, Gadzicki, Gajdamowicz, Gajewski, Gajewski, Gajewski, Gajewski, Gajko, Gajkowski, Galiński, Galiński, Gall, Galprejter, Gałajkowski, Gałęziński, Gałęziowski, Gałęziowski, Gamczenko, Gamelkowski, Ganderf, Gann, Gann (Gan), Ganżulecz, Garbowski, Garbowski, Garczyński, Gardecki, Garder, Gardliński, Garliński, Garow, Gaszyński, Gawiński, Gawkowski, Gawlikowski, Gawroński, Gawroński, Gąsecki / Gąsiecki, Gąsewski / Gąsowski, Gąsiorowski, Gąsiorowski, Gdowski, Gedrojć / Giedroyć, Gedzinski / Gadziński, Geew, Geewski-Łowdykowski, Gejncz (Gejnicz), Genfeld, Geppert-Rozenberg, Gerasimow, Gerke, German, German / Herman, Germanowicz / Hermanowicz, Germanowicz, Gernicki, Gerstenzweig-Jęczmieński, Gerżod, Gębarowicz, Gębski, Gibiński, Gierkowski, Gierlikowicz, Gigorberger, Gilewicz, Gilewicz, Gilewski, Giller, Gingliatt, Giżycki, Giżycki, Giżycki, Gliczyński, Gliński, Gliński, Gliński, Gliński, Gliński, Gliński, Gładkowski, Głassor, Gławacki / Głowacki, Głazer, Głembocki / Głębocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głodyszewski, Głodyszewski, Głogowski, Głowacki, Głowacki, Głowaczewski, Głowniewski, Głuchowski, Głuchowski, Głuchowski, Głuszkiewicz, Gnatowski, Gnatowski, Gnatowski, Gniewkowski, Gnoiński, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godziemba, Godziszewski, Gogol, Gojako-Kończakowski, Gojrzewski, Golcz, Goldc, Goldsztejn, Golecki, Golinkowski / Glinkowski, Golsztejn, Gołaszewski, Goławski, Gołembiowski, Gołembiowski, Gołembiowski / Gołębiowski / Gołębiewski, Gołembiowski, Gołembiowski, Gołembski / Gołębski, Gołoskiewicz, Gołowincow, Gołubiecki, Gołubiecki, Gołub, Gołubski, Gomolicki, Gongalski, Gongało, Gorajewski, Gorajski, Gorajski, Gorajski, Gorbacki, Gorbowski, Gorbowski, Gorczycki, Gordziński, Gordinski, Gordziejewski, Gorecki, Gorecki, Gorecki, Gorecki, Goregjad, Goregljad, Gorinowicz, Gorliński, Gorliński, Gorłow, Gornowski, Gorodecki / Horodecki, Gorodecki, Gort De Grot, Gorzkowski, Gorzkowski, Goskow, Gosławski, Gosławski, Gostkowski, Gostyński, Gostyński, Gostyński, Gosiński, Goszowski, Gościmiński, Gośliński, Gotkiewicz, Gozimirski, Górski, Górski, Górski, Górski, Górski, Górski, Grabe, Grabiński, Grabiński, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Gradomski, Gradowski, Gralewski, Granowski, Granowski, Grecki, Greczanowski, Grembecki, Grembowski, Griczyński / Gryczyński, Grigorowicz, Grigorowicz, Grigorowicz, Grinakowski, Grincewicz, Griner, Grinfeld, Grinfeld, Gripari, Griszczenko-Mieleniewski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grochowski, Grodecki, Grodecki, Grodecki, Grodecki, Grodkowski, Grodzicki, Grodzicki, Grodziński, Grodziński, Grodziński, Grodzki, Grodzki / Grocki, Grodzki, Gromadzki, Gromczewski, Gronostajski, Grontkowski / Grątkowski, Gros, Groszowicz, Grotowski, Grotowski, Groza, Grudniewski, Grund, Grudziński, Grudziński, Grudziński, Grudziński, Grui, Grunicki, Gruszecki / Gruszczecki, Gruszczecki, Gruszczecki, Gruszczewski, Gruszczyński, Gruszczyński, Gruszewski, Gruzdz, Gruzdz, Grylewicz / Hrylewicz, Grzegorzewski, Grzegorzewski, Grzybowski, Grzybowski, Grzybowski, Grzymalski, Grzymała, Grzymała, Guber, Guczyński, Gukler, Gukow, Gukowski, Gulakow, Hulanicki, Guljanicki / Hulanicki, Guljanicki, Guljanicki, Gumiński, Guńko, Gurin, Gurinowicz, Gurowski, Gurowski, Gurski / Górski, Gurski, Gurski / Górski, Gurski, Gurski, Gurski, Gurski, Gurski, Gusakowski / Husakowski, Gusarewicz / Huzarewicz, Gusarowski, Gustowski, Gutkowski, Gutkowski, Gutowski, Gutowski / Hutowski, Guzowski, Gwinczewski, Gzowski

Teczki legitymacyjne – H

Haczkowski, Hadziewicz, Hadziewicz, Hadziewicz, Halecki, Halkiewicz, Hankiewicz, Hankiewicz, Hanuszewicz / Hanusiewicz, Hański, Hartman, Hatowski, Hausman, Hauswald, Hażewski / Harzewski, Hening-Heidenreich, Henning, Hermanowski / Germanowski, Hofman, Hofman, Hołowiński, Horain, Horbaczewski, Horbaczewski, Hordyski, Hordyski, Horoch, Horodyński, Hoszowski, Hreczyn, Hryckowicz, Hryniewicz, Hryniewicz, Hryniewicz, Hryniewicz-Jackowski, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewski, Hulecki, Hulewicz, Hulewicz, Hulewicz, Hurkowski, Hurkowski, Hurkowski

Teczki legitymacyjne – J

Jabłoński, Jabłoński, Jabłoński, Jacenig (Jacening), Jacewicz, Jacewicz, Jachimowicz, Jachimowicz, Jachimowski, Jachimowski, Jackiewicz, Jackowski, Jagiełłowicz, Jagodziński, Jagodziński, Jagołkowski, Jagołkowski, Jagorlicki, Jakimowicz, Jakowski, Jakubowicz, Jakubowicz, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubski, Jakunin, Jakusewicz / Jakusiewicz, Jakuszewski, Jakuszewski, Jakuszewski, Jakuszewski, Jałkowski, Jamont, Jancen, Janczewski, Jandulski, Janicki, Janicki, Janicki, Janicki, Janicki, Janicki, Janickiv, Janicki, Janiewicz, Janiewicz, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Jankiewicz, Jankiewicz, Jankiewicz, Jankiewicz, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Janocki, Janokowski, Janowicki, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Januszewski, Januszkiewicz, Jar, Jarkowski, Jarmoliński, Jarmolski, Jarmołowicz, Jarocki, Jarocki, Jarocki, Jarosiński, Jaroszewicz, Jaroszewski, Jaroszyński, Jaryczewski, Jasienicki, Jasieński, Jasienicki / Jesieniecki, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jaskólski, Jasnogórski, Jasieński, Jastrzembski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jaszczyński, Jaszewicz-Baranowski, Jatelnicki, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaźwiński, Jaźwiński, Jedliński, Jelc, Jelnicki, Jełowicki, Jełowicki, Jełowicki, Jełowicki, Jemielski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski / Jędrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejowski, Jendrzejowski, Jendrzenowski / Jędrzenowski, Jenicz, Jentkiewicz / Jętkiewicz, Jentz, Jerechowicz, Jerlicz, Jermicz, Jermolenko, Jermołajew, Jeruzalski / Jeruzelski, Jerzmanowski, Jesipowicz, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jeżewski, Jeżowski

Teczki legitymacyjne – K

Karsowski, Kicz, Kiciński, Kiernożycki, Kiinski, Kiinski, Kijewski, Kijewski, Kilarski, Kilijewicz, Kinalewski, Kindt, Kiński, Kiricinko, Kirnicki, Kisielewski, Kisielewski, Kisiel, Kitcenko, Kizikowski, Kizimowicz, Klechnowski, Kleciński, Kleczkowski, Kleczkowski, Klejn, Klepacki, Klimaszewski, Klimkowski, Klimowski, Klingenberg, Kliszewicz, Kliszewski, Klityński, Klopow, Klukowski, Klukowski, Kłembowski / Kłębowski, Kłembowski, Kłobukowski, Kłocki, Kłocki, Kłoczkowski, Kłodnicki, Kłodnicki, Kłodnicki, Kłopotowski, Kłopowski, Kłosiński, Kłosowicz, Kłosowski, Kłubukowski, Kniagnicki, Knott, Kobelecki, Kobelski / Kobielski, Koberski, Kobrikow, Kobyliacki / Kobylacki, Kobyliański / Kobylański, Kobyliański / Kobylański, Kobyliański, Kobyliański, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kocarzecki / Kosarzecki, Kocerowski / Koczerowski, Kochanowicz, Kochanowski, Kochanowski, Kochanski, Kochler, Koch, Kochowski, Koczarowski, Koczarowski, Kodrembski / Kodrębski, Kokulewski, Kolbselecki / Kołb-Sielecki, Koljabiński / Kolabiński, Kołodyński, Kołontaj / Kołłątaj, Kołosowski, Kołtowski, Kołyszko (Kołysko)-, Komarnicki, Komarnicki, Komarnicki, Komarnicki, Komarnicki, Komarowski / Komorowski, Komarowski, Komarowski / Komorowski, Komaszko, Komornicki, Kompański, Konakowicz, Konarowski, Konarzewski, Konarzewski, Konaszewski, Koncewicz, Koncz, Konczakowski, Konczewski, Konczewski, Konczewski, Kończewski, Kondracki, Kondracki, Kondracki, Kondratowicz, Kondratowicz, Kondratowicz, Konfierowicz / Konferowicz, Konieczny, Konkowski, Konociński, Konopacki, Konopacki, Konopacki, Konopacki, Konopielski, Konopko, Konopnicki, Konsowicz / Kąsowicz, Konstantinowicz / Konstantynowicz, Konti, Kontoft, Kontrebiński, Kopaczewski, Kopański, Kopaszyński, Kopczyński, Kopij (Kopej), Kopij, Kopniewski, Koprowski, Kopycki, Korbut, Korbut, Korczewski, Korczewski, Korczewski, Korczewski, Korczyński, Kordynowicz, Koresondowicz / Korosadowicz, Korewa, Korf, Koridziński / Kordziński, Korizna, Korjak, Korkuszko, Kornatowski, Kornielski / Kornelski, Korolenko, Korolow, Korolko, Koropczinski / Kropczyński, Korostlew, Korsakow, Korycki, Korycki, Korycki, Korytko, Korytyński, Koryzna, Korzeniewski, Korzeniewski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeński, Korziniowski / Korzyniowski, Korzun, Korzun, Kosacki, Kosiewicz, Kosiński, Kosiński, Kosiński, Kosobudzki, Kosobudzki, Kossowicz, Kossowicz, Kossowski, Kossowski, Kostecki, Kostecki, Kostecki, Kostecki, Kostecki, Kostenecki, Kostenko, Kostiuszkiewicz / Kościuszkiewicz, Kostiuszkiewicz, Kostiuszko / Kościuszko, Kostiuszko, Kostkiewicz, Kostkiewicz, Kostrow, Kostrowski, Kostrożyński, Kostrzycki, Koszarowski, Koszycki, Koszutarowski, Kościelski, Kościński, Kot, Kotelnicki, Kotjuzinski / Kotiużyński, Kotkowski, Kotkowski, Kotlewicz, Kotwicki, Kotowski, Kotowski, Kotowski, Kotowski, Kotulski, Kotwicki, Kotwicki, Kowalewski, Kowalewski, Kowalewski, Kowalewski, Kowaliński, Kowalnicki, Kowalski, Kowalski, Kowalski, Kowalski, Kowalewski, Kozaczyński, Kozakiewicz, Kozakiewicz, Kozakiewicz, Kozakowski, Kozarewicz, Kozarewicz, Kozerski, Kozerski, Kozerski, Kozicki, Kozicki, Kozieradzki, Kozik, Kozik, Kozlakowski, Kozłow, Kozłowicz, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Koźmiński, Kozminski, Koznorowski, Kozubewski, Kozubowski, Kozubski, Kozubski, Kozubski, Kozyrski, Kraczkowski, Kraczkowski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Kramarenko, Kramarewicz, Kramer, Krasicki, Krasiński, Krasiński, Kraśnicki, Kraśnicki, Kraśnikiewicz, Krasnodębski, Krasnodębski, Krasnopolski, Krasnosielski, Krasnowski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Kraszewski, Kraszewski, Kraszewski, Krauz, Kreczmer, Kreczmer, Krepisz, Krepowicz, Krepowicz, Krokos, Kromberg, Kromoz, Kronkowski, Kropelnicki / Kropielnicki, Kropelnicki, Kropiwnicki, Kropiwnicki, Kropotow, Kropwinicki, Krotkiewicz, Krotewicz, Królikowski, Kruciński, Kruczkowski, Krukowiecki, Krukowski, Krukowski, Krukowski, Królikowski, Krupinski, Krupski, Krupski, Krupski, Kruszelnicki, Kruszewski, Kruszewski, Kruszyński, Krynicki, Krynicki, Krynicki, Krynicki, Krynicki, Krupski, Krysynski / Kryszyński, Krzeczkowski, Krzeczkowski, Krzemieniowski, Krzemiński, Krzeszewicz, Krzewski, Krzycki, Krzysiecki, Krzyszczewski, Krzyształowicz, Krzywicki, Krzywicki, Krzywicki, Krzywiński, Krzywokulski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Kubaszowski, Kubicki, Kubowski, Kucewski, Kucewski, Kucharski, Kucharski, Kucharskiego, Kuczewicz, Kuczkowski, Kuczkowski, Kuczkowski, Kuczmiński, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński / Kuciński, Kudelski, Kudelski, Kudrewicz, Kudrianski, Kudriawycz / Kudrewicz, Kuklinowski, Kukliński, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kuleczycki, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulewicz, Kulewski, Kulicki, Kulicki, Kuliczenko, Kulikowski, Kulikowski, Kulikowski, Kulikowski, Kulman, Kulmanowski, Kulpiński, Kulzinski, Kułakowski, Kumileski / Kumielski, Kunatow, Kuncewicz, Kunicki, Kuraszkiewicz, Kurcewicz, Kurdwanowski, Kurdwanowski, Kuriatowski / Kuratowski, Kurijat, Kurilenko, Kurilenko, Kuriszewicz, Kurowicki, Kurowicki, Kurowski, Kurowski, Kurowski, Kurpiewski, Kustowski, Kuszelewski, Kuszewicz, Kuszewski, Kuściński, Kutowiński, Kutylowski, Kuwiciński, Kuźmienko

Teczki legitymacyjne – L

Lachowicz, Lachowicz, Lachowski, Lachowski, Lachwicki / Lachowicki, Ladziński / Ładziński, Laginski / Łagiński, Lajman, Lanckoroński, Lanckoroński, Landeberg, Landenburski, Lange, Lange, Langert, Laskowiecki, Laskowski, Laskowski, Lasocki, Lasocki, Lastowiecki / Łastowiecki, Lasyr (Lasseur), Laszewicz / Łaszewicz, Laszewski / Łaszewski, Latmanizow, Latoszyński / Łatoszyński, Latyński, Lawdański / Laudański, Lawriszewicz / Ławryszewicz, Ławrowski, Lawrowski, Lazarenko-Didkowski, Lebedowicz, Lebel, Lebiediew, Lebieda, Lebieda, Lebiedowicz, Lebl, Lech, Lechtnicki / Lechnicki, Ledóchowski, Legenzewicz / Ligęziewicz, Lejkowski, Lelak, Lelowski, Lencewicz, Lenczewski / Łęczewski, Lenczowski / Łęczowski, Lendzki, Leniewicz, Leniewicz, Leniewicz, Leniewicz, Lenkawski / Łękawski, Lenkowski, Lenkowski, Leontowicz, Lepecki, Leperski, Lerkam, Lernet, Lernus, Lesewicz, Lesiecki, Lesiński, Leśniewicz, Lesser, Leszczynowicz, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszewicz, Leszkiewicz, Leśnicki, Leśnicki, Leśniowski, Leśniowski, Leśniowski, Leutner, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewikowski, Lewiński, Lewkowicz, Lewkowski, Lewkowski, Lewoniewski, Lalewicz, Lasota, Lasota, Lasota-Krasuski, Laszczenko, Latolski, Latoskowicz / Latoskiewicz, Latur, Libeki, Lichtański, Licki, Linczowski, Liniewski, Linner, Lipecki, Lipiański, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipnicki, Lipnicki, Lipnicki, Lipp, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lisianski, Lisicki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiewicz, Liskowacki, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Listopacki / Listopadzki, Litwinowicz, Litwiński, Litwiński, Lityński, Lityński, Lityński, Lochocki / Łochocki, Lochowski, Lochowski, Lubański, Lubański, Lubeniecki, Lubeniecki, Lubiniecki, Lubiński, Lubiński, Lubliński, Lubomirski, Lubomirski, Lubomirski, Luceński, Luciński, Lujdikow, Lutomski, Lutostański, Lutostański, Luzenski (Luzeański), Luzjański, Lwowicz, Lwowicz, Lychowski, Łyczkowski, Łyszkiewicz

Teczki legitymacyjne – Ł

Łabędzki, Łabędzki, Łabędzki, Łabiński, Łabudziński, Łada, Łada, Łada-Łabarzelski, Łaganowski, Łagodziński, Łagowski, Łagowski, Łagowski, Łaniewski, Łankowski, Łańcucki, Łapczyński, Łapiński, Łapiński, Łaskarzewski, Łaskarzewski, Łaski, Łaziński, Łazowski, Łazowski, Łącki, Łącki, Łącki, Łącki, Łączyński, Łączyński, Łączyński, Łempicki / Łępicki, Łenczycki / Łęczycki, Łobaczewski, Łobaczewski, Łobanowski, Łobecki, Łobeniecki, Łogwin, Łomiński, Łopatyński, Łopuszynski, Łopuszański, Łosicki, Łosiewicz, Łosowski, Łoś, Łoś, Łoś, Łosowski, Łotocki, Łotocki, Łowiński, Łowiński, Łowniański, Łoza, Łoza, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łozowski, Łozowski, Łubkowski, Łuczycki, Łukanowski, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukawiecki, Łukawski, Łukicz, Łukianow, Łukomski, Łukomski, Łukomski, Łukomski, Łukowski, Łupiński, Łupinski, Łuszczewski, Łyszkowski

Teczki legitymacyjne – M

Macenowski, Macenowski, Macewicz, Macewicz, Macewicz, Machan (Machna), Machciński, Machczyński, Machnicki, Machnicki, Maciorkowski, Mackiewicz, Macki, Madejski, Madejski, Magierowski, Magnus, Magnuszewski, Majboroda, Majchrowski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Makarowicz, Makarowicz, Makarowicz, Makowiecki, Makowiecki, Makowski, Makrzecki / Mokrzecki, Maksimowicz, Maksimowicz, Maksimowicz, Malawski, Malawski, Malawski, Malczewski, Malczewski, Malczewski, Malczewski, Maldawski, Malecki, Malecki, Malecki, Malecki, Malewicz, Malewicz, Malewicz, Malewicz, Malewski, Malichowski, Malicki, Malicki, Malicki, Malicki, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Maliński, Maliszewski, Maliszewski, Maliszkiewicz, Malużkowicz / Maluszkiewicz, Malynski / Małyński, Malyszczycki / Małyszczycki, Małachowski, Małachowski, Małachowski, Mancurowski, Maniutowicz, Mankowiecki, Mańkowski, Mańkowski, Mankowski, Mankowski, Mankowski, Manzikowski / Mandzikowski, Marcewski / Marczewski, Marcinewski / Marcinowski, Marcinkiewicz, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinowicz, Marianowski, Mariański, Markiewicz, Markiewicz, Markiewicz, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Marszycki, Marszycki, Martyniuk, Martynowicz, Martynowski, Martysiewicz, Maruszewski, Masalski, Masjucinski, Masjutin, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Masłowski, Masłowski, Masticki / Mościcki, Maszewski, Maszycki, Maszkiewicz, Maszkowski, Maszkowski, Maszkowski, Matkowski, Matusewicz / Matusiewicz, Matuszewicz, Matuszewicz, Matuszewicz, Matuszewski, Matuszewski, Matuszkowicz, Matyliński / Motyliński, Matyz, Mauchs, Mazewski, Mazurkiewicz, Mazurkiewicz, Mazurkiewicz, Medecki, Medwedowski, Medyna, Medyński, Medyński, Medyński, Medyński, Medyński, Medzwecki / Medwecki, Medzwecki / Niedźwiecki, Meer (Mejer, Meyer), Meer (Mejer, Meyer), Meinerowicz, Mej, Mekler, Melcunow, Meleniewski, Meleniewski, Meleniewski, Meleniewski, Meleniewski-Riazko, Melkiewicz / Małkiewicz, Melnicki, Melwiński, Męczyński, Menki, Menzbier, Meńkiewicz / Mańkiewicz, Merkgen, Merlin, Merzłow, Metelski, Metelski, Metelski, Metelski, Metelski, Metlinski, Mewes, Mezencow, Mezer, Mianowski, Mianowski, Mianowski, Mianowski, Miaskowski, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Micewski, Michailis, Michajłowski, Michalewicz, Michalewicz, Michalewicz, Michalewicz, Michalewicz, Michalewski, Michalewski, Michałowicz, Michalski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Micheew, Michiewicz, Michiewicz, Micinski, Micowski, Micurin, Miecznikowski, Miecznikowski, Mienżyński, Mienzyński, Mienżyński, Mienzyński, Mierzejewski, Mierzwicki, Mierzwiński, Mierzwiński, Mierzwiński, Mierzwiński, Mierzwiński, Mieszkowski, Mijakowski, Mikaszewski, Miklaszewski, Mikołajewski, Mikulicz, Mikulski, Mikulski, Mikulski, Mikulski, Mikułowski, Milczewski, Mileant, Milecki, Milewicz, Milewski, Milewski, Milewski, Milewski, Milewski, Milewski, Milanowski, Milaticki, Miller, Miller, Miller, Millo, Milowidow, Milowski, Miłakowski, Miłaszewski, Miłaszewski, Miłkowski, Miłkowski, Miłkowski, Miłkowski, Miłoszeński, Miłoszewski, Minakowski, Minkiewicz, Minkiewicz, Minkowski, Minkowski, Minkowski, Mioduszewski, Mioduszewski, Mioduszewski, Mirecki, Mironowicz, Mironowski, Mirowski, Mirowski, Mirski, Mirski, Misiewicz, Misiewicz, Misiński, Misiukewicz, Misiuna, Misjuna, Misjuna, Misiurowicz, Misiurowicz, Miszczenko, Mitkowski, Mitraszewski, Mitrofanow, Mizgert, Młochowski, Młodecki, Młodecki, Młodzianowski, Młodzianowski, Młodzikowski, Młyński, Mniszek, Mochelski, Mochliński, Moczulski, Moczulski, Moczulski, Moczulski, Moczydłowski, Modlibowski, Modrzewski, Modrzewski, Modzelewski, Modzelewski, Modzelewski, Modzelewski, Modzelowski, Mogilnicki, Mogilnicki, Mogilnicki, Mogilnicki, Morgulc, Morgulc, Mojseenko, Mokljakow, Mokrzycki, Molczanow, Molski, Molski, Mołodecki, Monastyrski, Monastyrski, Monastyrski, Monkewicz, Monkewicz, Moraczyński, Moraweć, Morawicki, Morawski, Morawski, Morawski, Morawski, Morgensztern, Morozow, Morozowski, Morozow, Morzycki, Moskalewski, Moskalow, Mosnich, Mosakowski, Mosakowski, Mossakowski, Mossakowski, Mossakowski, Mostowicz, Motusiewicz / Montusiewicz, Moszczeński, Moszczyński, Moszkowski, Moszkowski, Moszkowski, Moszkowski, Moszoński, Moszumański, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Mościcki, Motylewski, Mozarowski, Możajski, Mroczkowski, Mroczkowski, Mroczek, Mrozowski, Mrozowski, Mrówczyński, Mrówczyński, Muraszewski, Murawjew-Apostoł, Murawski, Murawski, Murawski, Murawski, Murawski, Murawski, Murzniowski / Murzynowski, Mussakowski, Muszkatułowski, Myczkowski, Myśliński, Myśliński, Mysłakowski, Mysłowski, Mysłowski, Mysłowski, Myszakowski, Myszkowski

Teczki legitymacyjne – N

Nagłowski, Nagórniczewski, Nagrodzki, Nagujewski, Nagórny, Najkowski, Naklicki, Napiórkowski, Napruszewski, Napruszewski, Narbut, Narolski, Nartow, Nartowski, Naruszewicz, Nasierowski, Nasiłowski, Nasiłowski, Nasiński, Nasiński, Naskrecki / Naskręcki, Nazarewicz, Nehrebecki, Nehrebecki, Nehrebecki, Nejman, Nejman, Nejman, Nidecki, Nidermejer, Nieborowski, Niebrzydowski, Niebyłowski, Nieciecki, Nieciecki, Nieciecki, Nieczaj, Nieczajewski, Niedaszkowski, Niedaszkowski, Niedaszkowski, Niedaszkowski, Niedziałkowski, Niedzielski, Niedzielski, Niedzielski, Niedzielski, Niedźwiecki / Niedźwiedzki, Niedźwiecki, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Niedźwiedzki, Niegardowski, Nielipowicz, Niemcewicz, Niemierzycki, Niemirowski, Niemirowski, Niemirycz, Niemyski, Nienadkiewicz, Nienadkiewicz, Nienadkiewicz, Nienczyński / Nęczyński, Nienczyński, Nieniewski, Niespołowski, Niespołowski, Niestojemski, Niestrojew, Niewęgłowski, Niewiarowski, Niewiarowski, Niewiarowski, Niewiński, Niewirowicz, Niewirowicz, Niewmierzycki, Niewmierzycki, Niewmierzycki, Niewodczascy, Niezabitowski, Nirod, Nitowski, Nitowski, Niwiński, Niwiński, Niwiński, Niwiński, Niżycki, Niżyński, Nosalski, Nosalski, Nosalski, Nowacki, Nowacki, Nowacki, Nowacki, Nowacki, Nowakowski, Nowakowski, Nowakowski, Nowakowski, Nowakowski, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowirowski, Nowodworski, Nowogrodzki, Nowosielecki, Nowosielecki, Nowosielecki, Nowosielski, Nowosielski, Nowosielski, Nowosielski, Nowosz, Nowoszycki, Nowowiejski

Teczki legitymacjne – O

Oberman, Obertyński, Obertyński, Obidziński, Obiedziński, Obniski, Obodowski, Oborski, Oborski, Obsiadowski, Obsian, Obsian, Obsiejewski, Obsztat, Obuch-Boszczatyński / Obuch-Woszczatyński, Obuchow, Obuchowski, Obuszyński, Ochiciński, Ochiejowski, Ochman, Ochmanowicz, Ochocki, Ochocki, Oczepowski, Oczołowicz, Odyniecki, Ogołanowski, Ogran, Ogrodziński, Ogrodziński, Ojsławski, Okolski, Okolski, Okołowicz, Okoński, Okorski, Okorski, Okraszewski, Okryński, Okułow, Okuniew, Oladowski, Olchowicz, Olechnowicz, Olechowski, Olechowski, Oleciński, Olendrowicz, Olendzki / Olędzki, Olendzki, Olenik-Różanowski, Oleszkowicz, Olewiński, Olifirowicz, Oliński, Oliński, Oliwa, Oliwa, Olizar, Olizar, Olizarowski, Olszamowski, Olszanowski, Olszański, Olszański, Olszański, Olszański, Olszański, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszyński, Omański, Omielański, Omielański, Omielański, Omielański, Omorowski, Onoszko, Opacki, Opacki, Opacki, Opanowicz, Opastowicz, Openchowski, Opocki, Opoczyński, Opolski, Opolski, Opolski, Oraczewski, Oranowski, Orański, Orański, Orchowski, Orczyński, Ordow, Ordow Ordon, Ordowski, Ordyński, Orliński, Orliński, Orłow, Orłow, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orzechowski, Orzechowski, Orzechowski, Orzechowski, Orzeszko, Orżencki / Orzęcki, Orżencki, Osiecki, Osiecki, Osiecki, Osienkowski / Osękowski, Osiński, Osiński, Osiński, Osiński, Osiński, Osipowicz, Oskierko, Oskierko, Osmulski, Osmulski, Osmulski, Osoliński / Ossoliński, Osowiecki, Osowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostromiecki / Ostromęcki, Ostroróg, Ostrowicki, Ostrowicz, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrożyński, Ostrzykowski, Ostrzyński, Osuchowski, Osuchowski, Oświęcimski, Otfinowski, Otto, Oziembłowski / Oziębłowski

Teczki legitymacyjne – P

Pacanowski, Pacanowski, Pacewicz, Pacewicz, Paczocki / Pachocki, Paczowski, Padewski, Padlewicz, Padlewski, Pajewski, Pajewski, Pajewski, Pakasz, Palczyński, Palewicz, Pałuski, Panafutin, Panewski, Panfiłow, Panfiłowicz, Pankiewicz, Pankiewicz, Pankowski, Pantus, Pantus, Paprocki, Paprowski, Papużyński / Papurzyński, Parchaniewicz / Parachniewicz, Parjewski, Parkow, Parsza, Parucki, Parydubski-Zachunowicz, Parznicki, Paskiewicz, Pasławski, Pasławski, Pasolski, Pastorski, Paszkiewicz, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszut, Paszyński, Paszyński, Paszyński, Paszyński, Pawlikowski, Pawlikowski, Pawlikowski, Pawłowicz, Pawłowicz, Pawłowicz, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawski, Pawsza, Pawsza, Pawsza, Pawulski, Pągowski, Pelczewski, Pełczyński, Pepłowski, Pepłowski, Piasecki, Piasecki, Piasecki, Piaskowski, Piaskowski, Piaskowski-Junosza, Piaszyński, Piatkowski, Piątkiewicz, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątnicki, Piątnicki, Pichłowski / Pichowski, Pichnowski, Piczmanow, Piechocki, Pieczelski, Piega, Piekarski, Piekarski, Piekarski, Pielecki, Pielecki, Pielecki, Pieleszewski, Pieniążek, Pieńkowicz, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieński, Pieński, Pieratowski / Piratowski, Pierechód, Pierechód, Pieriekładowski / Przekładowski, Pierietiatkowicz, Pierietiatkowicz, Pierietietkowicz, Pierietietkowicz, Pierkowski, Pierowicz, Pierożyński, Pierpiet, Pierro, Pierszny, Piestrzecki, Pieszkow, Pieszko, Pieszkucki, Pieszyński, Pietion, Pietkiewicz, Pietlikowski, Pietnicki, Pietranowski, Pietraszkiewicz, Pietroniówski, Pietrowski, Pietrowski, Pietrowski, Pietrowski, Pietrusowicz / Pietrusewicz, Pietruszewski, Pietrzykowski, Pietrzyński, Pietysz, Piętkiewicz, Piętkow, Piętkowski, Pikuliński, Pikulski, Pilechowski, Pilecki, Pilecki, Pilecki, Pilecki, Pilecki, Pilewski, Pilichowski, Piniński, Piniński, Pinkiewicz, Pinkiewicz, Pinłowicz, Piotraszewski, Piotrowicz -, Piotrowicz, Piotrowicz, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Pióro, Pióro-Pioruński, Pirecki, Pirecki, Pirocki, Pirżynowski / Pierzynowski, Pisanecki, Pisański, Pisarski, Piskorski, Piwnicki, Piwocki, Plater, Pleskowski, Plewski, Plewski, Pliniecki, Plionskowski, Pliotow, Plisow, Plisowski, Płachuński, Pławski, Płocki, Płotnicki, Płotnicki, Płotnicki, Płotnicki, Pociata, Pociej, Poczętowski, Poczobut, Podczaski, Podczaszyński, Podczaszyński, Podgajewski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podhojecki, Podhorecki, Podhorodecki, Podhorodecki, Podhorodecki, Podhorodecki, Podkamieński, Podlewski, Podlewski, Podolański, Podolski, Podonowski, Podsędkowski, Podsędkowski, Podwiński, Podwysocki, Podwytalski, Pogojski, Pogonowski, Pogonowski, Pogonowski, Pogorecki, Pogorecki, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogórski, Pokrasow, Pokrzywnicki, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polchowski, Polikowski, Polikowski, Polikowski, Polkiewicz, Pollion, Pollion, Polliow, Połoczański, Połubiński, Połubiński, Południewski, Połunin, Pomarzański / Pomorzański, Pomorski, Pomorski, Poncety, Poniatowski, Poniatowski, Poniatowski, Ponikiewski, Poniński, Poniński, Ponomariew, Ponosowicz, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiełko, Popiełko, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popow, Porajski, Porczyński, Porczyński, Porczyński, Porczyński, Porębski, Porębski, Porodowski, Porzecki, Porzycki, Pospiszyn, Postankiewicz, Postemski, Postruski, Postupalski, Potanowski, Potarzewicz, Potemaski, Poteruchin, Potocki, Potocki, Potocki, Potocki, Potopalski, Potopolski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potuszyński, Powalski, Powstański, Pozarzycki, Pozarzycki, Poziński, Poznański, Poznański, Pozowski, Pozowski, Pożarski, Pożarski, Pralew, Prandecki / Prądecki, Pratko, Prażmowski, Presser, Prochowski, Prokof, Prokopowicz, Prolnicki, Promiński, Proniewicz, Proniewicz, Prosowski, Proszewski, Proszkowski, Proszkowski, Protasiewicz, Protasiewicz, Protasowicki, Prowans, Prowosudowicz / Prawosudowicz, Prusinowski, Prusinowski, Pruski, Pruszewski, Pruszkowski, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Przecławski, Przedborski, Przedrzymirski, Przegarziński, Przesmycki, Przesmycki, Przetocki, Przewalski, Przewłocki, Przewłocki, Przewolski, Przeździecki, Przyborowski, Przyborowski, Przybylski, Przybysławski, Przybyszewski, Przygaliński, Przygocki, Przylicki, Przylicki, Przylicki, Przylicki, Przylicki, Przysiecki, Przyszychowski, Przywidzki, Przywidzki, Przywidzki, Psarski, Pszeniecki, Ptaszyński, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchin, Puchtyński, Puciat, Puczewski, Puczkowski, Puławski, Pułkoticki / Pułkotycki, Pułowski, Pułtawcow, Pustowojtow, Putkowski, Puzdrowski, Puzyna

Teczki legitymacyjne – R

Raabien, Rabcewicz, Rabczewski, Rab (Raab), Rabsztyński, Raciborski, Raciborski, Raciborski, Raciborzyński, Raczewski, Raczkowski, Raczkowski, Raczkowski, Raczyński, Raczyński, Raczyński, Raczyński, Radecki, Radecki, Radecki, Radecki, Radecki, Radecki, Radliński, Radłowski, Radomski, Radomski, Radomski, Radowicki, Raducki, Radwan, Radwański, Radwański, Radwański, Radyński, Radzicki, Radzicki, Radzienowski, Radzienowski, Radzienowski, Radziewanowski, Radziewicz, Radzikowski, Radzikowski, Radziliński, Radzimiński, Radzimiński, Radzimiński, Radziszewski, Radziszewski, Radziszewski, Radziwiłł, Rafalski, Rafalski, Rafałowicz, Rafałowicz, Rajewski, Rajewski, Rajewski, Rajko, Rajkowski, Rajkowski, Rajski, Rakowiecki, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakucki, Rakus, Ranacki, Ranson, Rasewicz, Raszko, Raszko-Meleniewski, Raszkowski, Raszkowski, Ratyński, Raud, Rautenberg, Rawicz, Razdomski / Radomski, Rączkowski, Rechalski, Redczyn, Rembertowski, Rembertowski, Remiński, Renko, Reszczyński, Retuński, Rezanowicz, Rezwicz, Rimisz, Rodkiewicz, Rodkiewicz, Rodowicz, Rodszewicz, Rodziewicz, Rodziewicz, Rogalski, Rogalski, Rogaski, Rogowski, Rogowski, Rogowski, Rogowski, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogulski, Roguski, Rokicki, Rokicki, Rokicki, Rokondkowski, Rokosowski / Rokossowski, Rokossowski, Roksikof, Roliński, Rolski, Romanow, Romanowicz, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romański, Romaszewski, Romaszyński, Romazanowicz, Romincki, Romiszewski, Ronikier, Rosiński, Rosiński, Rosnowski, Rosołowski, Rossowiecki, Rostocki, Roszkowski, Roszkowski, Rot, Rot, Rotarnusz, Rote, Rotermund, Rott, Rowiński, Rozalewicz, Rozbicki, Rozenberg, Rozental, Rozwadowski, Rozwadowski, Rozwadowski, Rożniatowski, Rożniatowski, Rożnowski, Rożnowski, Róg, Różakowski, Różanowicz, Różański, Różański, Różański, Różański, Różański, Różański, Różański, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różyński, Rubiszewski, Ruciecki, Ruciński, Ruczyński, Rudakowski, Rudkowski, Rudkowski, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudobielski, Rudziński, Rudziński, Rudzki, Rudzki, Rugli, Rumer, Runowski, Rupniewski, Rusanow, Rusanowski, Rusecki / Rusiecki, Rusecki, Rusecki, Rusecki, Rusecki, Rusinowicz , Rusjan, Russki, Ruszczyc, Ruszczyc, Ruszkowski, Ruszkowski, Ruszkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski , Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybicki, Rybicki, Rybiński, Rybiński, Rybnikow, Rychalski, Rychlewski, Rychliński, Rychter, Rychter, Rychwalski, Ryczkowski, Ryczywolski, Rydzewski, Rydzewski, Rykaczewski, Rykaczewski, Rykaczewski, Rykalski, Rykowski, Rykowski, Ryksa (Ryks), Rylkow, Rylski, Rylski, Rymiński, Rynczewski / Renczewski, Rynkiewicz, Ryński, Rysiński, Ryszko, Ryszkow, Ryszkowski, Ryszkowski, Rytarowski, Rządkowski, Rządkowski, Rządkowski, Rzeczkowski, Rzeczycki, Rzenko, Rzepecki, Rzepecki, Rzepecki, Rzepecki, Rzeszewski, Rzeszowski, Rześniowiecki, Rzewucki, Rzędkowski, Rzędzicki, Rzymorski, Rzymski, Rzyszczewski, Rżewski, Rżonzewski / Rzążewski

Teczki legitymacyjne – S

Sabatin / Szabatin, Sabiński, Sachniewicz, Sachniewicz / Szachniewicz, Sachniewicz, Sachniuk, Saczewski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sahajdakowski, Sahatowicz, Sakiewicz, Sakowicz, Sakowicz, Sakowicz, Salecki, Saleniewicz, Saler, Salis, Salnicki, Salutrzyński / Salutryński, Sałajew, Sałaszyński, Samarow, Sambor, Samborski, Samborski, Sammer, Samocwietow, Samojłowicz, Samotyj, Samusiewicz, Sancewicz, Sancewicz, Sandałowicz, Sandrowicz, Sanguszko, Sankiewicz, Sankiewicz, Sankowski, Sankowski, Sanocki, Sapieha, Sarakowski, Sarnacki, Sarnacki, Sarnawski, Sarnawski, Sarnecki, Sarnicki, Sarnicki, Saryczewski, Sasin, Sasznowski / Sasinowski, Sawarowski, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicz, Schabicki, Schabowski, Scholiński, Scjewski, Sebestanowicz / Sebastianowicz, Seciński, Seregowicz, Sergaczowski, Sernicki, Serocinski, Serputowski, Serwański, Serwański, Serwatowski, Serwiński, Serwirogow, Serzański / Sierżański, Serziutowski / Sierzputowski, Sestrzyński / Siestrzyński, Sędzimir, Siciński, Siciński, Siciński, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlicki, Siedwiecki, Siejborowski / Szeborowski, Siejdiel, Siekierzyński, Sielecki, Sielecki, Sielecki, Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko, Siemienow, Siemiganowski / Siemiginowski, Siemiontowski / Siemiątowski, Sieniński, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkowski, Sieraczyński, Sierakowski, Sierakowski, Sierakowski, Sierakowski, Sierbina / Sierpina, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siezieniewski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Simonow, Singajewicz, Sinicki, Sinimłow, Sinimłow, Sipajło, Sipajło, Siragow, Siriot, Siwczowski, Sjatecki / Siatecki, Skalecki, Skalski, Skalski, Skałkowski, Skałmirowski, Skarłow, Skarszewski, Skarżewski, Skarżyński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiszewski, Skibiszewski, Skibiszewski, Skibiszewski, Skidow, Skidow, Skimdorowicz, Skinder, Skipor, Skirmant, Skirmunt, Skłodowski, Skłodowski, Skłodowski, Skoczyński, Skokonowski, Skokowski, Skokowski, Skomorowski, Skomorowski, Skomorowski, Skomorowski, Skompski / Skąpski, Skompski, Skopecki, Skopiński, Skorkowski, Skoropiński, Skorotecki, Skorupiński, Skorupski, Skorupski, Skorupski, Skorupski, Skotnicki, Skowroński, Skowroński, Skowroński, Skowroński, Skóratowski / Skuratowski, Skórski, Skórski, Skórzyński, Skrasiński, Skritkowski / Skrzytowski, Skrodski, Skrtyński, Skrzińutski, Skrzyński, Skrzyński, Skrzyński, Skrzypkowski, Skulimowski, Skulski, Skupielski, Skupieński, Skurewicz, Skwarecki, Skwarnicki, Słabniewski, Sładkowski, Sławencki / Sławęcki, Sławencki, Sławiecki / Sławeckiv, Sławiecki, Sławiński, Sławiński, Sławkow, Sławoszewski, Sławuta, Słeszyński / Śleszyński, Słobodziński, Słomiński, Słoniewski, Słoniewski, Słotwiński, Słowiecki, Słowikowski, Słowikowski, Słowikowski, Słowiński, Słowiński, Sługocki, Służewski, Smalicz, Smeljan, Smereczyński, Smidowicz, Śmierżyński, Smirnow, Smogrożewski, Smoleński, Smołacki, Smołacki, Smorczewski, Smorodzki, Smoricz, Smotrycki, Smulski, Smulski, Śniechowski, Sniechowski, Sniessorewski, Snieżko, Sobecki, Sobecki, Sobieczewski, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobkiewicz, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolski, Sobotkiewicz, Sobotnicki, Sobotowicz, Sochacki, Sochański, Soczyński, Sokolnicki, Sokołow, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokulski, Sokulski, Sokulski, Solecki, Solecki, Solimski, Soliński, Solski, Sołogub, Sołman, Sołomonowski, Sołtykow, Somiński, Somiński, Sompławski / Sampławski, Soporzycki, Soporzycki, Soporzycki, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sośnicki, Sowiczewski, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sozański, Sparagkiewicz, Spasowski, Spektorski, Spendowski / Spędowski, Spendowski, Spiller, Sroczyński / Soroczyński, Srudowicz, Srzegziński, Srzegziński / Szczegrzyński, Srzegziński, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachulski, Stachurski, Stajarow, Staleckiego, Stalmaszewski, Stamirowski, Stanewicz, Staniewski, Stanisławski, Staniszewicz, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszowski, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankowski, Stanowski, Stańczykowski, Stańguński, Starczewski, Starczewski, Staroswitski, Starotkiewicz, Starzalski, Starzewski, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Stasewicz, Staszewicz, Staszewski, Staszewski, Staszewski, Staszewski, Staszewski, Staszkiewicz, Staszkiewicz, Stawicki, Stawski, Stebelski, Steblowski, Stebnicki, Stecki, Stefaniecki, Stefanowicz, Stefański, Stefański, Stefański, Stempinowski / Stępinowski, Stempkowski / Stępkowski, Stempkowski, Stempkowski , Stempkowski, Stempkowski, Stempniowski / Stępniowski, Stempniowski, Stenpkowski, Stenpkowski / Stępkowski, Stepnowski, Stetkiewicz, Stetkiewicz, Stetko, Stobnicki, Stocki, Stocki, Stoiński, Stojanowski, Stojanowski, Stojanowski, Stokowski, Straszewski, Straszewski, Straszyński, Straus, Strawiński, Strawiński, Strawiński, Strażicki / Straszycki, Streczyński, Strocki, Strojanowski, Strojanowski, Strszałski, Strumieński, Strupczewski, Strusnow, Strutiński / Strutyński, Strutiński, Strutiński, Strutiński, Strykowski, Strzałkowski, Strzałkowski, Strzałkowski, Strzałkowski, Strzelecki, Strzelecki, Strzelecki, Strzelecki, Strzelnicki, Strzemecki / Strzemięcki, Strzilecki / Strzelecki, Strzyżewski, Studnicki, Studziński, Stugziński, Stugziński, Stugziński, Stugziński, Stupnicki, Stypułkowski, Suchodagniet, Suchodolski, Suchodolski, Suchodybowski, Suchomlinow, Suczkow, Sudnik, Sudolski, Sudzicki, Sufczyński, Sugorenko, Sulerzycki, Suliatycki / Sulatycki, Sulikowski, Sulimowski, Sułgostowski, Sułkowski, Sumowski, Sunstriem, Surdno, Surin, Surin, Surin, Surzycki, Suski, Suski, Suski, Suszczewicz, Suszczewski, Suszycki, Sutkiewicz, Sutkiewicz, Suzinowicz, Suzinowicz, Swaryczewski, Swoboda, Syczewski, Syfczyński, Symon, Syngajewski / Synhajewski, Syngajewski, Sypniewski, Syrokomski, Syszycki, Sziont-Dunin, Szunewicz-Życki

Teczki legitymacyjne – Ś

Śliski, Śliski, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwkowski, Śmiglewski, Średnicki, Światocki, Świątkowski, Świc, Świderski, Świderski, Świderski, Świderski, Świderski, Świdziński, Świeborski, Świechowski, Świejkowski / Szwajkowski, Świeprawski, Świerczyński, Świeszewski, Świesznikowski, Świetłowski / Światłowski, Święcicki, Święcicki, Święcycki, Święcicki, Święcicki, Święcycki, Święcycki, Święcicki, Święcicki, Świętochowski, Świętojański, Świętorzecki, Świętosławski, Świętosławski, Świrczewski, Świrski, Świrzowski / Świerzowski

Teczki legitymacjne – T

Taborowski, Taborowski, Taborowski, Tałko / Talko, Tałko, Taniszewski, Tański, Taralski, Taranowski, Taranuchin, Tarasewicz / Tarasiewicz, Taraszkiewicz, Tarczewski, Targański, Tarkowski, Tarkowski, Tarkowski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnogórski, Tarnogrodzki, Tarszczyński, Taszej, Tatamir, Tatarenko, Tatarkowski, Tatarowski, Tatarowski, Tatarzyński, Taturow, Tchórzewski, Tchórzewski, Tchórzewski, Tchórzewski, Tchórzewski, Tecelski, Tecławski, Teleżyński, Temberski, Teodorowicz, Teodorowicz, Teodorowicz, Teplakow, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Terajewicz, Terdecki, Terechowicz,, Tereszczenko, Tereszczenko, Terpiłowski, Terpiłowski, Terpiłowski, Terżecka, Teteria (Tetera), Teteria (Tetera), Tetewid, Tetpowski, Tezturow, Tichomirow, Timofiejewicz, Timper, Tiodnier, Tjumenewy, Tłuchowski, Toczyński, Toczyński, Toczyski, Tokarski, Tokarski, Tokarski, Tokarski, Tokarski, Tokarzewski-Karaszewicz, Tołmacz, Tołmacz, Tołmacz, Tołpuszkiewicz, Tołubejew, Tomaszewiczv, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomczakowski, Tomicki, Topaczewski, Topolnicki, Torzewski, Traczewski, Traczewski, Trawczewski, Trawin, Trejcz, Treleński / Treliński, Trelewski, Trembecki, Trembicki, Trembicki, Trentowski, Tresenberg, Treter, Tretiak (Trzeciak), Tretjakowski / Trzeciakowski, Tripałski, Trocki, Trocki, Trofimowicz, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trokin, Troszeniowski, Truchejes, Trupałski, Truszkowski, Truszkowski, Truszkowski, Truszyński, Trzakowski, Trzciński, Trzciński, Trzciński, Trzebiński, Trzebiński, Trzebiotowski, Trzebychowski / Trzebuchowski, Trzebychowski, Trzeciak, Trzeciak, Trzeciak, Trzeciakowski, Trzeciakowski, Trzemiecki, Trzeszewski, Trzeszkowski, Trześniowski, Trześniowski, Trzetrzewiński, Tubelewicz, Tucewicz, Tuczajski, Tuczyński, Tulbiński, Tuliszkowski, Tunika, Turakiewicz, Turczewski, Turczynowicz, Turczynowicz, Turczyński, Turczyński, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turnow, Turowicki, Turowicz, Turowicz, Turowicz, Turowicz, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turski, Turski, Turski, Turynowski, Turzański, Turzański, Turzański, Tustanowski, Tuszewski, Tuszyński, Tuszyński, Tuzinkiewicz, Twardowski, Twardowski, Twardowski, Twarowski, Tyborowski, Tyborowski, Tyborowski, Tychałski, Tyczecki, Tyczina, Tyczina, Tyczina, Tyczina, Tyczyński, Tyczyński, Tylkowski, Tyll, Tymanowicz, Tymanowski, Tymiński, Tymiński, Tymoszenko, Tynicki, Tyrawski, Tyrzański / Turzański, Tyszecki, Tyszewicz, Tyszewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszka, Tyszkowski

Teczki legitymacjne – U

Uchacewicz, Ufnarowski, Ujazdowski, Ukryński, Ulanicki, Ulanicki, Ulaszyński, Ulawski, Ulawski, Ulczycki, Ulewski, Ułdyński, Ułłowycz, Ułłowycz / Ułłowicz, Ułowycz, Umiński, Umiński, Uranowicz, Urbanowicz, Urbanowicz, Urbanowski, Urbański, Urbański, Urbański, Ursynowicz, Urycki, Usikow, Usow (Us), Uszczapowski, Uteusz, Uwarow, Uwarow, Uzdowski, Uzembło / Uziembło

Teczki legitymacyjne – W

Wachowski, Wachowski, Wachowski, Wadecki, Wadlewski, Wagiński, Wagotowicz, Wakuliński, Wakułowicz, Walawski, Waldawski / Waldowski, Waldawski-Barchanko, Walewski, Walewski-Lewkowski, Walicki, Walicki, Waligórski, Walisgauzer, Walmiński, Wandałowski, Waniewicz, Wańkiewicz, Wańkowicz, Warawski, Wardecki, Wardecki, Warnot, Wartecki, Wasilenko, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilkowski, Wasilkowski, Wasiński, Wasliewski, Waśkiewicz, Waśkiewicz, Waśkiewicz, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Wątróbka, Wczelki, Wedykowski, Wegliński, Wegrzecki, Wejman, Wencel, Wender, Wender, Wereszczaka, Wereszycki, Wereszycki, Wereszycki, Wereszycki, Wertgejm, Werycha-Darowski, Weselski, Weslewski, Wesołowski, Wesołowski, Wesołowski, Węgierski, Węgleński, Węgliński, Węgłowski, Węgłowski, Węgrzynowski, Węż / Wąż, Wężyk, Wiciński, Widawski, Widawski, Widszewych, Wiechowski / Wechowski, Wieczfiński, Wieczora, Wielednicki, Wielobicki, Wielogórski, Wielogórski, Wielogórski, Wielogórski, Wielogórski, Wierciński, Wierciński, Wierciński, Wierdejn-Dieljager, Wiernicki, Wierolski, Wierpachowski / Werpachowski, Wierpachowski / Werpechowski, Wierpowski / Werpowski, Wierski, Wierszowski, Wierszyński, Wieruski, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzchlejski, Wierzchowiecki, Wierzchowski, Wierzchowski, Wierzejski, Wierzejski, Wierzyński, Wiesiełagowski, Wieszeniewski, Wietrzyński, Wiewiórkowski, Więckowski / Węckowski, Więckowski, Więckowski, Więckowski, Więcławski, Wigura, Wigura, Wigura, Wigura, Wikliński, Wikszemski, Wiktorowski, Wilamowski, Wilczewski, Wilczewski, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilga, Wilkostawski / Wilkostowski, Wilkowski, Wilner, Wilski, Wincewicz, Wincewicz, Winczewski, Winiarski, Winiarski, Winiawski, Winnicki, Winnicki, Winnicki, Winogrodzki, Winosławski, Winowski, Wiński, Wirpszowy, Wirski, Wirt, Wisłocki, Wisłocki, Wisznicki, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiśniewski, Wiśniewski, Wiśniowski, Wiśniowski, Witigow, Witke, Witkiewicz, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witoszyński, Witowski, Witowski, Wittana, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki-Wasylkowicz, Włodko, Włodko, Włodkowski, Włodzimierski, Wnorowski, Wnorowski, Wnuczek, Wodnicki, Wodowicki, Wodziński, Wodziński, Wodziński, Wojakowski, Wojakowski, Wojakowski, Wojcicki/ Wójcicki, Wojcicki, Wojciechowicz, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciszewski, Wojda, Wojewódzki, Wojkowski, Woynarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojniłowicz, Wojniłowicz, Wojna, Wojna, Wojno, Wojna, Wojna, Wojnowski, Wojnowski, Wojsiatycz, Wojszycki, Wojtkiewicz, Wojtkowicz-Pawłowicz, Wojtkowski, Wojtkowski, Wojtowicz, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolf, Wolicki, Woliekow, Wolikowski, Woliński, Woliński, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wołczański, Wołczkiewicz, Wołk, Wołkonowski, Wołkow, Wołkow, Wołkowiński, Wołkowski, Wołłowicz, Wołodkiewicz, Wołodkowicz, Wołodkowski, Wołodźko, Wołosewicz, Wołoszczenko, Wołoszynowski, Wołoszyński, Wołotowski, Wołowicz, Wołowicz, Wołucki, Wołyncewicz, Wołyński, Womszesławski, Wongrodzki / Wągrodzki, Wonikowski, Wonsowski, Wąs-Wąsowicz, Worcell, Woroniecki, Woronin, Woronko, Wosiński, Wosiński, Woszczynin, Woszczyński, Woźniakowski, Woźniakowski, Woźnicki, Wroczyński, Wrodziński, Wroński, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wrublewski, Wrublewski, Wrzeszewski, Wrześniowski, Wtorżecki, Wurumzer, Wybranowski, Wydżga, Wydżga, Wyganowski, Wygórnicki, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski-Łarionowicz, Wyleżyński, Wyrożembski / Wyrożębski, Wyrzykowski, Wyrzykowski, Wyrzykowski, Wysociński, Wysociński, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysoczański, Wyspiański, Wyszatycki, Wyszkowski, Wyszkowski, Wyszławski, Wyszomirski, Wyszpolski, Wyszpolski, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński

Teczki legitymacyjne – Z

Zabawski, Zabierzewski, Zabłocki, Zaborowski, Zaborowski, Zabrodzki, Zabrodzki, Zabrodzki, Zabrodzki, Zacharewicz-Zacharewski, Zacharjasiewicz, Zacharkiewicz, Zagórski, Zagórski, Zagórski, Zagórski, Zagriażski, Zagrobski, Zagurski, Zagurski / Zagórski, Zagurski, Zagurski, Zahorowski, Zajączkowski, Zajączkowski, Zajączkowski, Zajemski, Zakaszewski, Zakliko, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zaleński, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalikowski, Zalutyński, Załuski, Zamiechowski, Zanicki, Zanożykowski, Zanożykowski, Zańkowski, Zaorski, Zapalski, Zapałowski, Zapolski, Zaremba, Zaremba / Zaręba, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zarembski / Zarębski, Zarudzki, Zarzecki, Zarzycki, Zarzycki, Zarzycki, Zasławski, Zaszczyński, Zatwarnicki, Zawadowski, Zawadowski, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawalski, Zawistowski, Zawistowski, Zawistowski, Zawistowski, Zawisza, Zawisza, Zawisza, Zawojski, Zbierzchowski, Zbigniewicz, Zborowski, Zborzyński, Zbrożko, Zbykowski, Zdanowicz, Zgierski, Zwierewicz / Zwierzewicz, Zwoliński, Zwoliński, Zwoliński, Zwolski

Teczki legitymacyjne – Ż

Żabokrzycki, Żabokrzycki, Żachanowicz, Żakowski, Żakowski, Żandrow, Żarczyński, Żardecki, Żarnowicki, Żarnowski, Żebrowski, Żebrowski, Żebrowski, Żebrowski, Żebrowski, Żegocki, Żegocki, Żelawski, Żelazka, Żelazowski, Żelechowski, Żeleński, Żeleźnicki, Żelkiewski, Żerawski, Żerdzicki, Żeromski, Żłobnicki, Żmijewski, Żmijewski, Żmudzki, Żochowski, Żochowski, Żołądkowski, Żołczyński, Żołędziowski, Żołędziowski, Żołoński, Żołtowski, Żołtowski, Żołtowski, Żołtowski, Żorżel, Żółkiewski, Żubr, Żuchowski, Żuchowski, Żuchowski, Żuk, Żuk, Żukowicz, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurawnicki, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żużelewski, Żwan, Żychatyński / Żyhatyński, Żychowicz, Żydadło / Żygadło, Żydecki, Żykotyński / Żukotyński, Żyliński, Żyliński, Żyliński, Żyromski, Żytyński, Żytyński, Żytyński, Żywoglad, Żyżnowski, Żyżkiewicz / Żyszkiewicz